INFORMÁCIE

KYVADLOVÁ DOPRAVA počas 57. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (11. – 14. júla 2024)

Kyvadlová doprava bude vedená v úseku „Detva, rešt. Siroň > Detva, amfiteáter“ a späť.

Presné časy odchodov autobusov upresníme pred začiatkom folklórnych slávností.

Ukončenie premávania „Kyvadlovej dopravy“ bude 30 minút po ukončení programu.

UPOZORNENIE:
Autobusové spoje kyvadlovej dopravy budú premávať v 20-min. intervaloch a zastavujú na všetkých autobusových zastávkach SAD po uvedenej trase (okrem Detva nám.). Na spojoch kyvadlovej dopravy bude platiť cenník vydaný dopravcom.

PRÍMESTKÁ DOPRAVA počas 57. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (11. – 14. júla 2024)


Prímestskú dopravu zabezpečuje dopravca SAD Zvolen s.r.o.

Podmienkou pre akreditáciu na 57. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve v dňoch 11. – 14. júla 2024 je potvrdenie redakcie o plánovanom publikovaní príspevkov z 57. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.
Posledným dňom zaslania akreditácie je streda 10. júla 2024 do 16.30 hod.

Novinárov, ktorí boli akreditovaní aj na predošlom ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve žiadame, aby k svojim údajom a potvrdeniu priložili aj linky na uverejnené/odvysielané materiály na adresu redaktor@detva.sk.

Akreditácia prebieha prostredníctvom formulára (pod týmto textom) do 10. júla do 16.30 hod.
Akreditácie fotografov s povolením vstupu do bezprostrednej blízkosti hlavnej scény sú z organizačných dôvodov limitované.


Akreditácie všetkých fotografov sú podmienené záväzkom poskytnúť fotografie mestu Detva v digitálnej verzii v kvalite použiteľnej pre tlač.


Akreditovaní novinári majú voľný vstup do areálu a na podujatia 57. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, kde môžu zhotovovať audio-vizuálne záznamy a fotografie.


Organizátor upozorňuje na požiadavku primeraného oblečenia vzhľadom na kultúrne podujatie v areáli amfiteátra.


Označenie si akreditovaní novinári vyzdvihnú na kontaktnom mieste akreditácie na amfiteátri pred začatím scénických programov. Akreditáciu je možné si vyzdvihnúť na požiadanie (0917 819 020) na Mestskom úrade Detva (prízemie, č. dverí 105) v dňoch 11. a 12. júla 2024 dopoludnia.

AKREDITÁCIA NOVINÁRA

Bezpečnosť
V areáli festivalu, sprievodných podujatí a v stravovacom areáli budú po celý čas prítomní pracovníci bezpečnostnej služby, preto organizátori žiadajú návštevníkov rešpektovať ich pokyny. V priestoroch festivalu budú prítomní aj príslušníci štátnej polície, ktorí budú mať stanovisko neďaleko pokladní.


Označenie organizátorov
Členovia programovej rady budú označení visačkou s menom a nápisom Programy. Členovia organizačného výboru budú označení visačkou s menom a nápisom Organizácia.


Čo je zakázané
Plieskanie bičom, púšťanie hlasnej hudby, fotografovanie s bleskom, svetelné efekty, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, ostré predmety a ďalšie predmety ohrozujúce bezpečnosť. Drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Fajčenie v uzatvorených priestoroch.
V blízkosti pódií je všeobecný zákaz používať fotografický blesk a iné zdroje ostrého svetla. Z bezpečnostných dôvodov a aby neboli rušené predstavenia a sprievodné programy, je dôrazne zakázané používať drony a bezpilotné lietadlá v celom areáli amfiteátra.


Autorský zákon
Pretože všetky programové výstupy počas festivalu sú chránené autorskými právami, je zakázané zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických záznamov alebo videozáznamov, s výnimkou výkonu práce akreditovaných pracovníkov médií označených visačkou akreditovaného novinára.


Straty a nálezy
V prípade straty osobných predmetov a osôb je možné využiť miestny rozhlas so stanovišťom v blízkosti pokladní.


Čo si zobrať
Pokrývku hlavy, občiansky preukaz, preukaz poistenca. Potrebné lieky, hygienické potreby, pršiplášť.


Pitný režim
V areáli amfiteátra sú viaceré toalety a umývadlá. Vo všetkých je pitná voda, ktorú si možno naberať do fliaš.


Občerstvenie
Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet stánkov s občerstvením v stravovacom areáli kde možno konzumovať na mieste zakúpené jedlo aj v prípade nepriaznivého počasia.


Odpadky
Návštevníci sú vyzývaní, aby sa všetkých odpadkov zbavovali len do odpadových košov a nádob, aby odpady separovali podľa príslušného druhu ako je bioodpad, plasty, kovy, sklo, papier do na to určených odpadových nádob alebo stojanov s vrecami. Treba pamätať na to, že najlepší odpad je ten, ktorý sa nevytvorí.


Zvieratá
Do festivalového areálu je povolený vstup psov a iných domácich zvierat len na vôdzke a s náhubkom. Majitelia sú povinní po svojich zvieratách odstraňovať exkrementy. V opačnom prípade budú vykázaní z areálu.
Do areálu hľadiska nie je vhodné vodiť zvieratá, vo výnimočnom prípade, je možný vstup s domácim miláčikom, ale je nevyhnutné zabezpečiť nerušené sledovanie programu pre ostatných návštevníkov. Inak bude návštevník vyzvaný na opustenie areálu.


Počasie
Festival sa koná za každého počasia s výnimkou III. stupňa povodňovej aktivity, pri vyhlásení III. stupňa meteorologickej výstrahy a pri vyhlásení mimoriadnej situácie.
V prípade očakávaného pekného počasia je potrebné si chrániť hlavu pred slnkom. Pokrývka hlavy však nesmie zabraňovať ostatným návštevníkom v hľadisku sledovať program. Pre prípad dažďa sa oplatí mať so sebou pršiplášť, prípadne gumenú nepremokavú obuv.


Z 57. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve budú zhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy, ktoré budú zverejnené v masovokomunikačných prostriedkoch.

Viac informácií na www.detva.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Pre návštevníkov folklórnych slávností sú vyhradené parkovacie plochy na pokosených priľahlých lúkach. Plocha najbližšie k amfiteátru je vyhradená pre hostí a návštevníkov ŤZP.

Vodičom odporúčame prichádzať v dostatočnom predstihu pred začiatkom programu.

Počas slávností bude premávať kyvadlová doprava (Detva sídlisko – amfiteáter a späť), preto nemusíte ísť autom až na amfiteáter. Vyhnete sa tak prípadným kolónam.

Cena parkovacieho lístka na štvrtok je 3 €
Cena parkovacieho lístka na piatok je 5 €
Cena parkovacieho lístka na sobotu je 5 €
Cena parkovacieho lístka na nadeľu je 5 €

Pre zrýchlenie parkovania, prosíme návštevníkov, aby si vopred pripravili drobné mince.

Roman Malatinec – predseda

Branislav Baran

Slavomír Ciglan

Igor Kovačovič

Andrea Jágerová

Tomáš Dom

Jaroslav Černák

Jaroslav Hazlinger

Renata Babicová

Martin Urban

Milina Sklabinski

Katarína Mosnáková Bagľašová

Erika Mojžišová

Andrea Kondrlíková

Eva Chlebová

Michal Dudáš

Michaela Hubert

Tatiana Salajová

Tatiana Urbanová

Pavol Pitoňák

Vladimír Urban

Viera Trokšiar Bystrianská – predsedníčka

Slavomír Ciglan

Ľubomír Straka

Zuzana Lepiešová

Jaroslav Černák

Tomáš Kulišiak

Erika Mojžišová

Andrea Kondrlíková

Mojmír Chalupský

Eva Budáčová

Alena Olšiaková

Peter Gonda

Jana Šufliarská

Eva Selešová

Miroslav Melich

Ingrid Adamcová

Milan Suja

Jozef Malatinec

Výber účinkujúcich

Výber účinkujúcich pre jednotlivé programy Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (ďalej len FSP) uskutočňujú organizátori podujatia prostredníctvom autorov a pripravovateľov poverených prípravou jednotlivých programov a schválením v Programovej rade. Predovšetkým ide o kolektívy a jednotlivcov zameriavajúcich sa na tradičnú kultúru v rôznych formách spracovania. Výber účinkujúcich vychádza z programovej skladby schválenej pre príslušný ročník a koncepcie FSP. Na FSP majú svoje miesto najmä kolektívy a pozoruhodní jednotlivci:

– z Detvy a domáceho regiónu Podpoľanie,
– účinkujúci z ostatných regiónov BB kraja. Príležitostne účinkujúci z iných krajov Slovenska, ak ide o špecifický programový zámer.

V rámci programu Krajanská nedeľa sa FSP zúčastňujú folklórne súbory a skupiny Slovákov žijúcich v zahraničí. Ich výber organizuje a zabezpečuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Účinkujúcimi na FSP môžu byť príležitostne aj profesionálne a/alebo poloprofesionálne telesá, alebo zahraniční hostia, ktorí sa FSP môžu zúčastniť v súlade s Koncepciou festivalu a dramaturgiou príslušného ročníka.

Účinkujúcimi sú aj aktéri mimo scénických a interaktívnych programov s cieľom prezentácie, propagácie, šírenia tradičnej ľudovej kultúry a vzdelávania laickej i odbornej verejnosti.
Popri účinkujúcich sú neoddeliteľnou súčasťou FSP aj realizačné štáby – programové a organizačno-technické.

Kvalitatívne kritériá

Predpokladom pre účinkovanie na FSP je splnenie kvalitatívnych kritérií a podmienok účinkovania, zároveň aj stotožnenie sa s poslaním podujatia.

1. Organizátori považujú účinkovanie na FSP za prejav spoločenského ocenenia a účinkujúci za prejav cti a podpory poslania festivalu a vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu.

2. Pri výbere sa prihliada predovšetkým na kvalitatívnu úroveň kolektívu, jeho tvorbu a interpretáciu ako aj súlad s naplnením dramaturgického zámeru konkrétneho programu FSP. Pod umeleckou hodnotou diela a súladom so zámerom programov uvádzaných na FSP sa rozumie predovšetkým:

Výber, spracovanie, interpretácia, réžia, vystihnutie regionálnych znakov a špecifík, synkretizmus prejavu – súlad hudobnej, speváckej, tanečnej a výtvarnej stránky programového bloku vzhľadom na obsahový zámer programu a pod.

Výber, spracovanie a interpretácia hudobného materiálu:
– dodržiavanie a zvládnutie lokálnych a regionálnych štýlovo-interpretačných znakov ansámblového prejavu ľudovej hudby alebo sólového inštrumentálneho prejavu, technická a interpretačná úroveň, vhodnosť výberu nástrojového obsadenia vo vzťahu k interpretovanému hudobnému materiálu
– výber a spracovanie piesňového materiálu, dodržiavanie štýlotvorných vokálnych prvkov typických pre danú lokalitu alebo región (dodržiavanie vedenia hlasov, spôsob tvorenia tónu, predspev, výskanie)

Výber, spracovanie a interpretácia tanečného materiálu:
– dodržanie formy, obsahu, štýlovo-interpretačných znakov tanečného materiálu typických pre danú lokalitu, resp. región, technická a interpretačná úroveň vzhľadom na obsahový zámer choreografie,
– rešpektovanie podoby a funkcie tradičnej príležitosti (zábavnej, obyčajovej /obradovej, slávnostnej, pracovnej a pod.).

Výtvarná stránka programu:
– výber a funkčné využitie tradičného odevu, jeho doplnkov a obuvi a rekvizít vzhľadom na obsahový zámer programu a jeho častí, dodržanie osobitostí odevu, spôsobu nosenia, tradičnej čistoty a úpravy, úpravy hlavy – účesov, pokrytia hlavy…

Pokyny a informácie pre účinkujúcich

1. Organizátori poskytujú účinkujúcim stravu a príspevok na dopravu, príp. jednoduché ubytovanie v telocvični.
2. Podmienky účinkovania a účasti na FSP bližšie stanovujú konkrétne zmluvy o účinkovaní uzatvorené s hlavným organizátorom a v špecifických prípadoch so spoluorganizátormi FSP.
3. Účinkujúci zašlú organizátorovi podujatia zmluvu o účinkovaní, písomne spracovanú charakteristiku a fotografie súboru.
4. Každý svojím aktívnym súhlasným konaním, udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov nevyhnutných pre organizáciu podujatia.
5. Účinkujúci vyhlasuje, že jeho dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva, a nevzťahujú sa naň práva tretích osôb.
6. Účinkujúci udeľuje súhlas na použitie svojho umeleckého výkonu v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, a to najmä na vyhotovenie originálu i rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu, verejný prenos umeleckého výkonu a sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.
7. Účinkujúci je povinný uviesť a odovzdať zoznam prezentovaných autorských skladieb a ich autorov pre účely SOZA a scenára programu. Zoznam sa uvádza aj v prípade, ak ide o ľudové piesne…neupravované, pričom sa táto skutočnosť uvedie pri prezentovaných piesňach…
8. Účinkujúci súhlasí s použitím svojej podobizne na propagačné účely a účely dokumentácie podujatia.
9. Účinkujúci sú povinní riadiť sa pokynmi autora a organizátorov FSP a zabezpečiť plynulú prípravu a priebeh programu.
10. Organizátor nezodpovedá za príp. straty a ujmy spojené s účasťou na podujatí.
11. Organizátor si vyhradzuje právo na programovú zmenu a účinkujúcich, ak si to vyžiadajú nepredvídateľné okolnosti.
12. Účinkujúci sú povinní včas sa dostaviť na spoločnú generálnu skúšku.
13. Pred príchodom na festival sa zaregistrujú v Informačnom stredisku pre účinkujúcich, nachádzajúcom sa v areáli amfiteátra (pred vstupom na hlavnú scénu).